ТА ГИШҮҮНЧЛЭЛЭЭ СОНГОНО УУ

ЭНГИЙН ТҮНШ

5000₮
Данс эзэмшсэн гишүүнчлэлийн төлбөр (Гишүүн болж элсэхэд 1 удаа)
 • 2017 оныг дуустал сарын хураамжаас чөлөөлөх урамшуулалтай.
 • Худалдан авалт болон борлуулалтын 6%-тай тэнцэх шимтгэл
 • Хасах дүнтэй дансны дүнд хоногийн 0.5%-тай тэнцэх алданги тооцно
 • Хугацаа хэтэрсэн бэлэн мөнгөний төлбөрт хоногийн 0.5% -тай тэнцэх алданги тооцно
 • ГИШҮҮНЧЛЭЛД БАГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 •  Брокергүй
 • 1 данс нээх эрхтэй
 • Join Now

МӨНГӨН ТҮНШ

100,000₮
Данс эзэмшсэн гишүүнчлэлийн төлбөр (Гишүүн болж элсэхэд 1 удаа)
 • 2017 оныг дуустал сарын хураамжаас чөлөөлөх урамшуулалтай.
 • Худалдан авалт болон борлуулалтын 5%-тай тэнцэх шимтгэл
 • Хасах дүнтэй дансны дүнд хоногийн 0.5%-тай тэнцэх алданги тооцно
 • Хугацаа хэтэрсэн бэлэн мөнгөний төлбөрт хоногийн 0.5% -тай тэнцэх алданги тооцно
 • ГИШҮҮНЧЛЭЛД БАГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Брокертой чатаар болон утсаар холбогдоно
 • 5 хүртэлх данс нээх эрхтэй
 • Зорилтот хэрэглэгчидрүү и-мэйл маркетинг сард 1 удаа
 • Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, зорилтот хэрэглэгчийг олж өгөх талаар брокер ажиллана
 • Хүссэн 3 хүртэлх барааг харуулах
 • Join Now

АЛТАН ТҮНШ

1,000,000₮
Данс эзэмшсэн гишүүнчлэлийн төлбөр (Гишүүн болж элсэхэд 1 удаа)
 • 2017 оныг дуустал сарын хураамжаас чөлөөлөх урамшуулалтай.
 • Худалдан авалт болон борлуулалтын 4%-тай тэнцэх мөнгөн шимтгэл
 • Хасах дүнтэй дансны дүнд хоногийн 0.5%-тай тэнцэх алданги тооцно
 • Хугацаа хэтэрсэн бэлэн мөнгөний төлбөрт хоногийн 0.5% -тай тэнцэх алданги тооцно
 • ГИШҮҮНЧЛЭЛД БАГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Хувийн Брокер
 • 10 хүртэлх данс нээх эрхтэй
 • Зорилтот хэрэглэгчидрүү и-мэйл маркетинг сард 2 удаа
 • Бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, зорилтот хэрэглэгчийг олж өгөх талаар хувийн брокер ажиллана
 • Хүссэн 3 хүртэлх барааг харуулах
 • www.solino.mn сайтад 5 хүртэлх бүтээгдэхүүнийг онцлох бүтээгдэхүүнээр тавих
 • Join Now
Гүйлгээний шимтгэл

Таны сонгосон гишүүнчлэлээс хамааран гүйлгээний шимтгэл нь худалдсан гүйлгээний (борлуулалтын) 6%, 8%, 10%- тай тэнцэх хэмжээтэй байх бөгөөд биржтэй тохиролцсоны дагуубэлэн мөнгөөр эсвэл солих төгрөгөөр төлнө. Гүйлгээний шимтгэл биржийн дансанд орсон тохиолдолд таны гүйлгээг баталгаажуулна.